نوشته: محمدرضا میقانی

توضیح: نسخه فیلم‌نامه با نسخه نهایی فیلم در برخی جزئیات تفاوت‌هایی دارد.

داخلی، دستشویی پاساژ، روز

نرگس دَر اتاق نظافت را باز می‌کند، داخل اتاق می‌رود. لباس‌هایش را عوض می‌کند. از اتاقِ نظافت بیرون می‌آید.

داخلی، دستشویی پاساژ، روز

وارد دستشویی می‌شود، نمای شهر دیده می‌شود. پیش‌بنداش را می‌بندد و وسایل‌اش را از گوشه دستشویی برمی‌دارد، درِ توالت‌ها را باز می‌کند؛ دستشویی‌ها را با دقت می‌شوید. مایع شوینده را کف دستشویی می‌ریزد. آب می‌ریزد. شروع به تی کشیدن می‌کند. آینه دستشویی را تمیز می‌کند. شیشه دستشویی را پاک می‌کند. پلاستیک‌های زباله را بیرون می‌برد.

پیش‌بندش را باز می‌کند در آینه به خودش نگاه می‌کند؛ تب خال روی لب‌اش را فشار می‌دهد دست‌اش را خشک کرده و به درون اتاق نظافت می‌رود.

داخلی، راهرو، غروب

تلفنش را از جیب‌اش بیرون می‌آورد و زنگ می‌زند.

نرگس: سلام، خوبی؟ آوردی برام؟ منتظرتم…

زنی از پشت سر نرگس رد می‌شود.

زن: می‌شه برید کنار؟

نرگس کنار می‌رود، به دیوار تکیه می‌دهد و با سایه دست‌اش بازی می‌کند.

داخلی، راهرو، شب

نرگس جلوی ورودی دستشویی ایستاده است. صدایی می‌شنود، کنار نرده می‌رود و به پایین نگاه می‌کند. برمی‌گردد به نرده‌ها تکیه می‌دهد.

دَر پنجره رو به شهر به بازتاب خودش خیره مانده، بعد از مدتی مردی که سایه‌اش درون شیشه پیدا می‌شود، دختر را صدا می‌زند.

مرد: خانوم اّحدی نردبونو گذاشتید سر جاش؟

نرگس: بله گذاشتم.

مرد می‌رود.

نرگس انتظار می‌کشد. زنی از پشت سر صدایش می‌کند. زن لباس کار به تن دارد؛ گویا در رستوران کار می‌کند.

زن: نرگس…

نرگس: سلام…

زن درونِ کیف‌اش را می‌گردد.

زن: کجا گذاشتمش؟ این ادراریه! نوارشو می‌ذاری تو لیوان بعد پنج دقیقه جوابش می‌آد. فقط یه جا بزار تکون نخوره، خراب نشه!دوتا خط بیاد مثبته یه خط بیاد منفی! نرگس؟ کجایی؟ گوش دادی چی گفتم؟

نرگس تست را می‌گیرد.

زن: امروز سرمون شلوغه، من پایینم کاری داشتی خبرم کن!

نرگس به تست خیره مانده است.

زن می‌رود.

زن: نرگس مواظب خودت باش!

نرگس سرش را تکان می‌دهد.

زن از پله‌ها پایین می‌رود، نرگس به روبه‌رو خیره مانده…

نرگس تست بارداری را درون جیب‌اش می‌گذارد به طرفِ دستشویی می‌رود.

داخلی، دستشویی، شب

نرگس وارد دستشویی می‌شود. صدای ادرار از داخل توالت می‌آید، نرگس به دیوار تکیه می‌دهد و در آینه به خودش نگاه می‌کند. زن بیرون می‌آید دست‌هایش را می‌شوید بعد از رفتنِ زن، نرگس به دستشویی می‌رود. در دستشویی را می‌بندد، صدای ادرار می‌آید، با لیوان از توالت بیرون می‌آید و به سمت اتاق نظافت می‌رود، در اتاق نظافت را می‌بندد.

داخلی، راهرو پاساژ، شب

از اتاق نظافت بیرون می‌آید. درون راهرو انتظار می‌کشد، صدای دو دختر که در دستشویی می‌خندند شنیده می‌شود.

داخلی، دستشویی، شب

نرگس درون دستشویی روی صندلی نشسته است.

مادر: بیام مامان؟ بیام بشورمت؟اومدم…

زن داخل دستشویی می‌رود.

مادر: بشورمت تمیز شی! برو بیرون مامان هم جیش کنه.

دختر بچه از دستشویی بیرون می‌آید، دختر بچه بیرون توالت ایستاده و به نرگس نگاه می‌کند. صدای ادرار کردن شنیده می‌شود نرگس به دختر نگاه می‌کند. زیر پای دختر بچه خیس می‌شود. مادر بیرون می‌آید دختر را با خودش می‌برد، صدای شستن دست‌ها می‌آید.

داخلی، دستشویی، شب

نرگس جلوی در دستشویی ایستاده تب خال‌اش را فشار می‌دهد. صدایی شنیده می‌شود به سمت صدا می‌رود.

کنج دیواری می‌ایستد به ‌روبه‌رو خیره شده از شیار بین دیوار سایه مردی را می‌بیند؛ مرد از کنار نرگس عبور می‌کند.

نرگس صدا را دنبال می‌کند. به سمتِ سطل‌های زباله انتهای راهرو می‌رود صدا شدیدتر می‌شود.

داخلی، راهرو، شب

نرگس جلوی پنجره ایستاده و به شهر نگاه می‌کند. به سمت در‌های سالن سینما می‌رود درها را هل می‌دهد درها باز نمی‌شوند. روی پله‌های سینما می‌نشیند، انعکاس خودش را روی شیشه‌ها می‌بیند.

داخلی، راهرو، شب

در سالن سینما باز می‌شود مردم بیرون می‌آیند نرگس بلند می‌شود به روبه‌رو خیره مانده و مردم از کناراش عبور می‌کنند. سایه مردم روی بدن نرگس می‌افتد، نرگس بعد از مدتی به سمت دستشویی می‌رود.

داخلی، راهرو، شب

نرگس درون اتاقک نظافت می‌رود. به تست بارداری نگاه می‌کند. از اتاقک بیرون می‌آید.

نفس‌های عمیق می‌کشد. داخلِ دستشویی می‌رود به انعکاس تصویر خود در شیشه نگاه می‌کند. دستش را آهسته روی شکمش می‌کشد؛ شکم‌اش پاک می‌شود.

صدای سیفون شنیده می‌شود. نرگس به خودش می‌آید، چشمانش را باز می‌کند.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=13867