هیچ حرفی ندارم جز این‌که این ۵۷ فیلم کوتاه انتخاب شده برای ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه را ببینید. برخی از این فیلم‌ها جهانی برای شما خلق می‌کنند که تجربه نکرده‌اید.  برخی از این فیلم‌ها زندگی را از پنجره‌ای به شما نشان می‌دهند که تابه‌حال ندیده‌اید،  برخی از این فیلم‌ها به زبانی با شما حرف می‌زنند که نشنیده‌اید! و یواشکی بگویم چند تا از این…