بند ۱ کمیته عضوگیری زیر مجموعه تشکل صنفی انجمن فیلم کوتاه است، که بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۴ در راستای اهداف اساسنامه صنف و توسط هیات مدیره تشکیل می‌شود.   بند ۲ اعضای کمیته عضوگیری متشکل از ده عضو انجمن فیلم کوتاه است که توسط هیات مدیره و برای مدت یکسال جهت بررسی تقاضای عضویت متقاضیان انتخاب می‌شوند. تبصره ۱.  از سوی هیات…