فیدان: از مجموع تعداد ۱۹۲ اثر ثبت نام شده در وب سایت انجمن فیلم کوتاه شیراز تعداد ۱۷۵ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال گردید که در چهار بخش انیمیشن، داستانی، مستند و تجربی آثار مورد بازبینی قرار گرفتند. در نهایت  ۱۸ اثر در بخش داستانی، ۷ اثر در بخش مستند ، ۶ اثر در بخش تجربی و ۹ اثر بخش انیمیشن پذیرفته شدند. لازم…