جوابیه دانشجویان دانشکده سینما تئاتر در پاسخ به واکنش جناب شفیعی، ریاست دانشکده سینما و تئاتر به تحصن دانشجویی روز شنبه، منتشر شده در خبرگزاری مهر

در ابتدا لازم می‌دانیم اعلام کنیم انتشار این خبر در ساعت ۱۳ روز شنبه، درست در زمانی اتفاق افتاد که تحصن همچنان بر پا بود. یعنی پیش از آنکه ریاست محترم دانشکده گوشی شنوا برای حرف‌های دانشجویان خود داشته باشد، به این اعتراض به صورت رسمی واکنش نشان داد. این امر، نشانی از بی اهمیت جلوه دادن دانشجو و عدم پذیرش و مواجهه صحیح با نظرات دانشجویان توسط جناب شفیعی را هر چه بیشتر آشکار می‌سازد.

جناب دکتر شفیعی، ریاست محترم دانشکده سینما و تئاتر، جایگاه شما جایگاهی مدیریتی است. مدیریت منابع مالی، انسانی، سخت افزاری و… . مدیریت به معنای تلاش برای حل مشکلات، مشکلاتی که چندین راه حل دارند ولی گویی تنها یک راه حل برای آن‌ها می‌بینید.

مشکل عدم تخصیص بودجه برای تهیه تجهیزات مطرح شد، ولی مشکل نبود سیستم نظارتی بر تجهیزات موجود بی پاسخ ماند و به راه حل‌های پیشنهادی بهینه به منظور تامین تجهیزات بی توجهی شد.

مشکل سیستم آموزشی نامناسب و هیات علمی‌های ناکارامد مطرح شد، ولی راه حل شما راه اندازی سیستم نظارتی توسط دانشجویان بود که در انتها به آن افزودید: “مطمئن نباشید نتیجه بدهد.”

ما دانشجویان، با استناد به منشور حقوق دانشجویی، قوانین آموزشی دانشگاه و وزارت علوم و اساسنامه مشترک انجمن‌ها و تشکل‌های دانشگاه هنر جلو آمدیم، اساسنامه را برایتان خواندیم، و در پاسخ شنیدیم: “دانشکده هیات حقوقی ندارد.” پس ادعا نکنید که دانشجویان از حقوق خود آگاه نیستند. اگر حقوقی در میان باشد، ما بر آن آگاهیم.

ادعای جناب شفیعی مبنی بر پرورش ۹۰ درصد از سینماگران کشور در دانشکده نیز می‌باید مبتنی بر ارائه آمار رسمی باشد زیرا بر همگان آشکار است که چنین ادعایی بدون وجود سند و مدرک فاقد اعتبار و ارزش است.

همچنین، مهم جلوه دادن نقش «استعداد صرف» برای پیشرفت دانشجویان این دانشکده، شانه خالی کردن از مسئولیت‌های آموزشی است و از طرف دانشجویان قطعا با واکنش مواجه خواهد شد. پیشرفت تنها کمی مبتنی بر استعداد، بلکه غالبا مبتنی بر شیوه صحیح آموزش است.

در پایان، اعلام می‌داریم که به دانشجویان همچنان پاسخ و تضمین قابل استنادی ارائه نشده است و این کنش اعتراضی تا برآورده ساختن نیازهای ابتدایی و به حق آموزشی دانشجویان، ادامه خواهد داشت.

این متن صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و شامل دیدگاه‌های فیدان نیست.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=10486