فیدان: دهمین جشنواره منطقه‌ای فیلم و عکس ژیار، در اردیبهشت ماه سال آینده در سنندج برگزار می‌شود. حسن غفاری از عکاسان شناخته‌شده حوزه میراث فرهنگی، در نوشتاری با موضوع تاثیرگذاری جشنواره‌های منطقه‌ای از ارتباط عکاسی و فرهنگی بومی نوشته است. در متن این یادداشت آمده است: عکاسی هنری کاربردی است و در بسیاری از موارد نقش یک واسطه را بازی می‌کند، به همین خاطر مسیر…