یادداشتی بر فیلم کوتاه «رویای نیمه جان» ساخته آرمین اعتمادی نوشته: محمدجواد فراهانی رویای نیمه‌جان از آن دست فیلم‌‌هایی است که سعی می‌کند به جای پیشروی‌ طولی و سامان دادن به رویدادهای علت و معلولی، بر یک موقعیت خاص تمرکز کند تا بدین طریق وصف حال شخصیت باشد و مخاطب را به شناخت بهتری از کاراکتر(ها) برساند. مسئله‌ی مهم در این‌ گونه فیلم‌ها ایده‌های مناسب…