فیدان: محمد برزویی که کارگردانی این فیلم کوتاه را در عهده داشته است بعد از ساخت چهار فیلم کوتاه دانشجویی و آموزشی نخستین تجربه جدی خود با عنوان «کشور دنیا» را آماده نمایش کرد. گفتنی است این فیلم کوتاه با مضمونی ضد جنگ ساخته و آماده نمایش دشه است. طراحی پوستر این فیلم کوتاه را محمود رضا انشایی برعهده داشته و تیزر آن را علی…