بند ۱

کمیته عضوگیری زیر مجموعه تشکل صنفی انجمن فیلم کوتاه است، که بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۴ در راستای اهداف اساسنامه صنف و توسط هیات مدیره تشکیل می‌شود.

 

بند ۲

اعضای کمیته عضوگیری متشکل از ده عضو انجمن فیلم کوتاه است که توسط هیات مدیره و برای مدت یکسال جهت بررسی تقاضای عضویت متقاضیان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱.  از سوی هیات مدیره یکی از اعضای کمیته عضوگیری بعنوان دبیر کمیته انتخاب می‌شود. دبیر موظف است تا امور تنظیم صورتجلسات، تنظیم و بررسی و تکمیل فرم‌ها، جمع بندی جلسات، هماهنگی بین اعضاء، تعیین زمان و مکان جلسات و اعلام نتیجه جلسات به هیات مدیره را انجام دهد.

تبصره ۲. جلسات این کمیته با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت پیدا می‌کند و اعلام نظر درباری پذیرش یا عدم پذیرش عضویت متقاضیان (که بر اساس معدل حاصل از امتیاز تک تک اعضاء خواهد بود) باید به امضاء و تأیید تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره ۳. بازبینی فیلم‌های افراد متقاضی باید به صورت گروهی، در جلسه‌ای مشترک و با حضور حداقل ۵ عضو کمیته صورت پذیرد. بازبینی فیلم‌ها به صورت انفرادی مورد پذیرش کمیته عضوگیری نخواهد بود.

 

بند ۳

هر شخص حقیقی که در گستره فیلم کوتاه فعالیت دارد (به تعریفی که در اساس نامه انجمن فیلم کوتاه آمده) می‌تواند متقاضی عضویت در انجمن فیلم کوتاه باشد. همچنین متقاضی باید دارای شرایط عام عضویت نیز باشد. (طبق مادی ۴ اساس نامه)

 

بند ۴

هر متقاضی تنها می‌تواند در یکی از شش گروه دست‌اندرکار ساخت و تولید فیلم کوتاه به تعریفی که در اساس نامه فیلم کوتاه انجمن ایران آمده (کارگردان، فیلم نامه نویس، فیلم بردار، تدوین گر، صدابردار و صداگذار) درخواست عضویت نماید.

تبصره ۱. حداقل فیلم‌ها برای درخواست تقاضای کارگردانی ۴ فیلم و برای مابقی سِمت‌ها ۱۰ فیلم می‌باشد.

تبصره ۲. اگر متقاضی در سمتی به غیر از کارگردان تقاضای عضویت می‌کند، کارگردان اثر ارائه شده می‌بایست کسی به غیر از خود متقاضی باشد.

 

بند ۵

هر متقاضی باید درخواست عضویت خود را تکمیل و به همراه مدارک مربوط (که نمونه آن به پیوست خواهد آمد) تسلیم دبیرخانه انجمن نماید. جلسه کمیته عضوگیری براساس درخواست‌های رسیده در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره ۱. فیلم‌های ارائه شده جهت بررسی باید به صورت دیتا و در فرمتهای mov  یا mp4 به دفتر انجمن ارائه شوند. بدیهی است فیلم‌های ارائه شده در هر فرمت دیگری بررسی نخواهند شد. فایل هر فیلم می‌بایست به نام همان فیلم باشد.

 

بند ۶

هر تقاضای عضویت تنها برای یک دوره بررسی خواهد شد و در صورت عدم پذیرش، بررسی مجدد عضویت منوط به ارائه مدارکی تازه دال بر افزایش امتیاز (مطابق بند ۸ آیین نامه) و تکمیل دوباره فرم تقاضای عضویت خواهد بود.

تبصره ۱. در برگه امتیاز دهی به تفکیک، مشخصات فیلم‌های مورد قبول و غیر قابل قبول ذکر شوند تا در صورت درخواست مجدد متقاضی، آثار دیگری غیر از آثار ارائه شده قبلی به انجمن ارائه گردد.

 

بند ۷

در صورتی که تقاضای عضویت فردی مورد قبول کمیته عضوگیری قرار نگرفت، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را برای بررسی مجدد به صورت کتبی به هیات مدیره انجمن ارائه کند.

 

بند ۸

حداقل امتیاز برای پذیرش عضویت متقاضی ۶۰ امتیاز است و بر اساس مشخصات زیر محاسبه خواهد شد.

الف. کیفیت آثار (فیلم‌ها) ارائه شده حداکثر ۷۰ امتیاز

ب. مدارک تحصیلی سینمایی یا هنری (حداکثر ۹ امتیاز)

کارشناسی ارشد سینمایی ۹ امتیاز

کارشناسی ارشد هنری ۶ امتیاز

کارشناسی سینمایی ۶ امتیاز

کارشناسی هنری ۴ امتیاز

آموزشکده‌های خصوصی و دولتی و کاردانی رشته‌های هنری ۳ امتیاز

ت. تعداد آثار ارائه شده اضافی بر مواردی که برای عضویت مورد نیاز است (۱ امتیاز برای هر فیلم) حداکثر ۳ امتیاز

ث. تألیف، تحقیق، ترجمه منتشر شده و تدریس در رشته‌های سینمایی هنری حداکثر ۶ امتیاز

ج. کسب افتخارات وجوایز از جشنواره‌های داخلی و خارجی حداکثر ۹ امتیاز

ح. دارا بودن شرایط خاص همچون توانایی مدیریتی، اعتبارات، عضویت در سایر صنوف خانه سینما و … با ارائه سوابق، حداکثر ۳ امتیاز

تبصره ۱. مدارک دانشگاهی، حضور در جشنواره‌ها و کسب جوایز، تنها با ارائه مدرک معتبر مبنی بر صحت آن از سوی متقاضی قابل بررسی است. این مدارک باید به پیوست فرم به دفتر انجمن تحویل داده شود.

 

بند ۹

بررسی تقاضای عضویت ابتدا با بررسی فیلم‌های ارائه شده انجام می‌گیرد و چنانچه آثار متقاضی در این مرحله موفق به کسب حداقل ۴۰ امتیاز شوند، بررسی سایر مواد ارائه شده انجام خواهد شد.

 

بند ۱۰

هر عضو کمیته عضوگیری اگر در دو فصل پیاپی در جلسات عضوگیری غیبت کند،  از ترکیب کمیته کنار گذاشته شده و هیات مدیره موظف به معرفی عضو جایگزین خواهد بود.

 

بند ۱۱  

فرم تقاضای عضویت که به پیوست آمده، باید به طور کامل و دقیق توسط متقاضی تکمیل گردد.

تبصره ۱. به تقاضای فرم‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. دبیر کمیته عضوگیری در بررسی فرم‌ها در هفته قبل از جلسه کمیته می‌تواند فرم‌های ناقص را به منشی انجمن ارائه دهد تا آنها در فرصت یک هفته‌ای نسبت به تکمیل مجدد فرم اقدام نمایند.

 

بند ۱۲

در موارد پیش بینی نشده، کمیته عضوگیری با نظر مشورتی هیات مدیره عمل خواهد کرد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=4682