امیر حسین ثنائی به بهانه آغاز هشت‌سالگی رای‌بُن مستند از رویکرد این وب‌سایت برای ادامه فعالیت خود نوشت. ۱ حالا هفت سال گذشته و امروز رای‌بُن مستندِ ما اولین روز هشت‌سالگی‌اش را آغاز کرده است. همه‌چیز از روی همین کاغذها آغاز شد تا ما هفت سال خوشحالی، ناامیدی، خستگی و … را پشت سر بگذاریم. هفت سالی که فقط به رؤیا می‌ماند. در این هفت…