آخرین‌مهلت دریافت طرح برای کارگاه ZDF-Arte تا پایان مهرماه جاری تمدید شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، مدیران ارشد شبکه‌های ZDF و Arte برای برگزاری کارگاه «طرح و گسترش طرح» در آبان ماه سال جاری به خانه سینما می‌آیند. ولفگانگ برگمان (Wolfgang Bergmann) مدیرعامل بخش آلمانی Arte و فردریک اولفرتس (Frederic Ulfert) از سردبیران ارشد شبکه ZDF و مدیر بخش مستند (ZDF-Info) با…