فیدان: «ناقالی» که نخستین تجربه کارگردانی بابک عینی نیز هست در مورد یک مراسمی سنتی و رو به فراموشی در استان مرکزی  است که کشاورزان و دامدارن با اجرای آن بعد از سپری شدن چله بزرگ زمستانی نوید آمدن بهار را می‌دهند. دیگر عوامل این مستند کوتاه عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: بابک عینی، مدیر تولید: عباس عینی، صویر بردار: حامد مقدسی، صدا بردار:…